Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj

Z legislatívy

Na úvod uvádzam zjednodušené, mnou interpretované základné informácie. Presné, legislatívne znenie týchto ustanovení spolu s ďalšími detailmi uvádza priamo Zákon o miestnom poplatku za rozvoj.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná nová stavba alebo rozšírenie stavby o ďalšia podlahovú plochu v nadzemnej časti existujúcej stavby na území obce. Nie všetky stavby sú predmetom poplatku, existujú viaceré výnimky.

Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce, ktorý by sa mal použiť na investovanie v súvislosti s výstavbou na tieto účely:

 1. zariadenia starostlivosti o deti,
 2. slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
 3. sociálneho bývania,
 4. školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
 5. zdravotníckeho zariadenia,
 6. verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,
 7. miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry,
 8. opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

Výnos z poplatku za rozvoj by obec mala prednostne využiť v katastrálnom území, kde poplatok za rozvoj vybrala.

Čo je rozvoj (a čo nie)

Slovom rozvoj sa rozumie proces zlepšovania pôvodného stavu. Je opakom zaostávania alebo zhoršovania stavu pri porovnaní sa s inými príkladmi alebo s predošlými stavmi.

Okrem pozitív pre majiteľov či užívateľov stavieb prináša nová výstavba pre všetkých aj viaceré negatíva.

 • vo väčšine prípadov uberá z voľného priestranstva, na ktorom sa predtým nachádzala zeleň alebo poľnohospodárska pôda,
 • zahusťuje priestor,
 • stáva sa prekážkou na zadržiavanie vody v prírode (strecha a iné nepriepustné plochy),
 • generuje teplo, hluk a exhaláty,
 • generuje dopravu,
 • vyžaduje ďalšiu výstavbu do súvisiacej infraštruktúry,

Negatív je ešte viac a sú zosilnené v prípade výstavby výrobných hál, logistických či nákupných centier. Pri zaberaní väčších plôch sa vyrúbe ešte viac stromov, vytvorí väčšie množstvo parkovacích miest, privedie viac áut, spotrebuje viac energie, vytvorí viac odpadu, vygeneruje viac hluku a iných exhalátov.

Moje odporúčanie

V Ivanke pri Dunaji by sme mali financie vyzbierané cez poplatok za rozvoj v najbližších rokoch využívať nasledovne:

 • priamo v obci alebo jej bezprostrednej blízkosti (napr. čo najbližšie k chodníkom a cestám) vytvárať a združovať voľné plochy, na ktorých je možné udržiavať zeleň a môžu byť používané pre náhradnú výsadbu stromov či iných drevín v rámci povolenia na výrub,
 • doplnenie, rekonštrukcia a výstavba novej kanalizácie a inej pod povrchom uloženej infraštruktúry potrebnej pre život obyvateľov obce,
 • tvorba a rekonštrukcia ďalších oddychovo-rekreačných priestorov,
 • výstavba a rekonštrukcia zón bez áut a chodníkov pre peších a cyklistov.

Samozrejme, podporujem aj výstavbu inej občianskej vybavenosti, ako je zdravotné, sociálne, kultúrne či športové zariadenie, ale na tie by sme mohli nájsť zdroje aj iným spôsobom, napr. z dotácií či združovaním prostriedkov viacerých obcí. Koniec-koncov netvrdím, že na vyššie uvedených prioritách trvám. Sú to návrhy na zamyslenie sa.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *