Moja vízia napomáhania doprave v obci

Moja vízia napomáhania doprave v obci

Ivanka pri Dunaji je jednou z najzaťaženejších obcí na Slovensku z hľadiska automobilovej dopravy. Ranné dopravné špičky sú tak intenzívne, že autá v zápchach buď úplne stoja alebo sa pohybujú len veľmi pomaly. Popoludňajšie až podvečerné špičky sa v čase viac roztiahnu, no intenzita a rýchlosť premávky v obci sú tak vysoké, že domáci obyvatelia čakajú na prejazd či prechod aj niekoľko minút. Riešením tohto problému nie je budovanie ďalších ciest. Riešením je upokojovanie dopravy. Problém treba riešiť vo viacerých oblastiach.

Vnútorná (vnútroobecná) doprava

Množstvo obyvateľov nastúpi do áut hneď ráno, približne v rovnakom čase. Potrebujú sa dostať do práce, do obchodu, na úrad či k lekárovi. A jedným z najväčších problémov je mama-taxi, čiže odvoz detí do škôl. Ako dôvod uvádzajú obavu o bezpečnosť detí na ceste do školy, no zrejme si neuvedomujú, že oni sami k zvyšovaniu rizika dopravnej nehody prispievajú. A navyše vychovávajú ďalších ľudí závislých na autách. Tu musíme vykonať súbor opatrení, aby ľudia na krátkych trasách po obci prestali autá používať. Potrebujeme dobudovať chodníky, priechody a ďalšiu infraštruktúru  pre obyvateľov našej obce tak, aby sa mohli po obci bezpečne presúvať peši, na bicykli či inom prostriedku nemotorovej dopravy. Primárne tým automaticky znížia intenzitu motorovej dopravy a sekundárne prispejú k svojmu zdraviu, pretože vykonávajú telesnú aktivitu a produkujú ďaleko menej splodín. Navyše sa pohybujú pomalšie a tak majú čas si všímať svoje okolie a spoznávať svojich spoluobčanov.

Predstavte si, keď sa na ulici SNP v čase medzi siedmou a ôsmou hodinou zníži počet áut len o dvesto. Pre všetkých, ktorí v tom čase smerujú do základnej či materskej školy, alebo len využívajú túto trasu, sa v danom čase hrozba dopravnej nehody radikálne zníži. A podobne je to pri cestách do obchodu, na úrad či na zastávky verejnej hromadnej dopravy.

Tranzitná doprava

Veľkým problémom pre Ivanku sú autá, ktoré ňou len prechádzajú na ceste k svojmu cieľu. Pre obyvateľov susedných obcí je to dnes často jediná možnosť, a preto to v krátkodobom horizonte nie sme schopní sami ovplyvniť. Potrebujeme pomoc od vyššieho územného celku či od štátu, a preto by sme mali zintenzívniť rokovania, aby sme našli tie najvhodnejšie riešenia a začali ich čo najskôr uplatňovať. Nesmieme čakať len na pomoc zo strany iných. Aj sami sme schopní prispieť aspoň k tomu, aby sme prejazd našou obcou aspoň spomalili a tým znížili atraktívnosť pre cudzích a súčasne znížili aj emisie škodlivých látok do nášho ovzdušia.

Potrebné opatrenia

Opatrenia na zníženie vnútornej i tranzitnej dopravy sa často prelínajú či vzájomne dopĺňajú, preto ich uvediem spolu.

 • Odlíšenie ciest určených na tranzit od ulíc a uličiek, ktoré sú určené len pre obyvateľov obce
 • Spomalenie automobilovej dopravy v obci
  • Už boli prezentované návrhy na zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na tranzitných cestách na 40km/h a na ostatných uliciach a uličkách na 30km/h
  • Zúženie všetkých pozemných komunikácií určených pre automobilovú dopravu na nevyhnutné minimum (pocit neistoty prirodzene znižuje rýchlosť)
  • Budovanie spomaľovačov
 • Budovanie bezpečných zón
 • Zjednosmernenie ulíc, kde nechceme tranzitnú dopravu
 • Budovanie chodníkov pre peších, cyklistov, vozíčkarov a ďalších obyvateľov, ktorí nepotrebujú použiť motorové vozidlo
 • Budovanie priechodov pre chodcov i cyklistov, niektorých so svetelnou signalizáciou
  • Na mnohých miestach vo vnútornej zóne obce je vhodné uprednostniť chodcov pred ostatnými a priechod pre chodcov výškovo spojiť s chodníkmi
 • Budovanie doplnkovej infraštruktúry – lavičky, prístrešky, stojany na bicykle, informačné tabule a pod.
 • Podporovať verejnú dopravu
  • Žiadať o zintenzívnenie vlakovej i autobusovej dopravy
  • Nebudovať zápustné zastávky pre autobusy – tým sa dáva najavo, že individuálna automobilová doprava má prednosť pred hromadnou
 • Zabezpečiť dozor na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl alebo na miestach intenzívneho používania
 • Vynucovanie dodržiavania dopravných predpisov

Existujú mnohé ďalšie opatrenia, ktoré si môžete prečítať na stránkach iných aktivistov. V zahraničí sú v týchto otázkach už oveľa ďalej a sú pre nás prirodzeným zdrojom inšpirácie.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *